Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene Bepalingen

1.1 In deze algemene voorwaarden van Greven strafrecht advocatuur wordt verstaan onder:

a. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Greven strafrecht advocatuur. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Greven strafrecht advocatuur (www.grevenstrafrecht.nl). Op eerste verzoek verstrekt Greven strafrecht advocatuur de papieren en/of digitale versie van de algemene voorwaarden.

 

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die met Greven strafrecht advocatuur een overeenkomst van opdracht heeft gesloten.

 

c. Hulppersoon: de niet aan Greven strafrecht advocatuur verbonden (rechts)persoon – zoals een accountant, belastingadviseur, schade-expert, deurwaarder, deskundige, adviseur of dienstverlener – die Greven strafrecht advocatuur inschakelt bij de uitvoering van de opdracht.

 

d. Opdracht: elke tussen de cliënt en Greven strafrecht advocatuur gesloten overeenkomst van opdracht, waaronder begrepen elke vervolg- of aanvullende opdracht.

 

e. Partijen: de cliënt en Greven strafrecht advocatuur gezamenlijk.

 

f. Schriftelijk: elke vorm van vastlegging in een geschrift, waaronder begrepen per telefax, e-mail, internet en langs elektronische weg, zoals nader gedefinieerd in artikel 6:227a Burgerlijk Wetboek.

 

g. Verschotten: in het kader van (de uitvoering van) de opdracht door Greven strafrecht advocatuur gemaakte dan wel aan Greven strafrecht advocatuur doorbelaste kosten, zoals: griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van een ingeschakelde deskundige, tolk en/of vertaler en kosten/leges voor het opvragen van uittreksels.

 

h. Greven strafrecht advocatuur: Greven strafrecht advocatuur, gevestigd en kantoorhoudend te Borne en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73144649.

 

1.2 De cliënt stemt ermee in, dat Greven strafrecht advocatuur (ook) digitaal met hem en met derden, waaronder de wederpartij en haar advocaat en/of adviseur(s), correspondeert en aanvaart de daaraan verbonden risico’s.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid, identificatieplicht en persoonsgegevens

2.1 Greven strafrecht advocatuur verleent haar diensten, ongeacht of daarvoor een beloning is afgesproken, uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Greven strafrecht advocatuur wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt nadrukkelijk van de hand.

 

2.2 Op grond van geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is Greven strafrecht advocatuur verplicht om de identiteit van de cliënt vast te stellen en om onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties bij het bevoegd gezag te melden. Door de opdrachtverlening bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en verleent hij voor zover nodig daartoe zijn toestemming.

 

2.3 Greven strafrecht advocatuur verwerkt persoonsgegevens van de cliënt in het kader van de uitvoering van de opdracht en om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 3 – (Uitvoering van) de opdracht

3.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2, wordt de opdracht uitsluitend door Greven strafrecht advocatuur aanvaard en uitgevoerd. In deze algemene voorwaarden worden uitgesloten (de werking van) artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en (de werking van) artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven.

 

3.2 Het staat Greven strafrecht advocatuur steeds vrij om een hulppersoon in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Elke opdracht impliceert dat Greven strafrecht advocatuur – in voorkomende gevallen – bevoegd is om, mede namens de cliënt, een door de hulppersoon bedongen aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.

 

3.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Greven strafrecht advocatuur en elke hulppersoon van alle aanspraken van derden, die stellen dat zij door (de uitvoering van) de opdracht schade hebben geleden. Ook vergoedt de cliënt Greven strafrecht advocatuur alle kosten die Greven strafrecht advocatuur en elke hulppersoon – in en buiten rechte – maken teneinde zich tegen dergelijke aanspraken te verweren.

 

3.4 Indien de cliënt een door Greven strafrecht advocatuur voor hem opgesteld document (zoals adviezen en processtukken) aan een derde verstrekt of openbaar maakt, dan verplicht de cliënt zich die derde er daarbij op te wijzen, dat Greven strafrecht advocatuur haar werkzaamheden (heeft) verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien de derde op enigerlei wijze gebruik maakt van (de inhoud dan wel het resultaat van) voornoemde werkzaamheden, dan is die derde gebonden aan deze algemene voorwaarden. In alle gevallen blijft het auteursrecht op de vervaardigde stukken berusten bij Greven strafrecht advocatuur.

 

Artikel 4 – Kosten en declaratie

4.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, of de cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (de zogeheten toevoeging), is de cliënt voor de uitvoering van de opdracht honorarium, vermeerderd met (eventuele) verschotten en btw verschuldigd.

 

4.2 Greven strafrecht advocatuur berekent het honorarium door het aantal aan de opdracht gewerkte uren te vermenigvuldigen met het afgesproken uurtarief. Het uurtarief wordt kenbaar gemaakt voorafgaand aan de aanvaarding van de opdracht. Het door Greven strafrecht advocatuur gehanteerde uurtarief kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op eerste verzoek verstrekt Greven strafrecht advocatuur de cliënt een opgave van het actuele uurtarief.

 

4.3 Partijen kunnen evenwel, in afwijking van het bepaalde in artikel 4.2, een vast bedrag afspreken voor (een deel van) de opdracht.

 

4.4 Voorafgaand aan de aanvaarding van de opdracht wordt overeengekomen tussen partijen op welke wijze het honorarium in rekening wordt gebracht.

 

4.5 In beginsel declareert Greven strafrecht advocatuur maandelijks en zij verstrekt daarbij een specificatie van de werkzaamheden, (uur)tarieven, verschotten en btw. Het staat Greven strafrecht advocatuur vrij verschotten tussentijds bij de cliënt in rekening te brengen.

 

4.6 Greven strafrecht advocatuur kan een voorschotbetaling van de cliënt verlangen. Het ontvangen voorschot wordt (pas) verrekend met de slotdeclaratie voor de desbetreffende opdracht.

 

Artikel 5 – Betaling

5.1 Elke door Greven strafrecht advocatuur verzonden declaratie dient binnen veertien (14) dagen na de declaratiedatum te worden voldaan. Bij niet tijdige volledige betaling verkeert de cliënt rechtswege in verzuim en brengt Greven strafrecht advocatuur wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten (conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, Stb. 2012, 141) in rekening.

 

5.2 Zolang de cliënt in verzuim verkeert, is Greven strafrecht advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.

 

Artikel 6 – Gesubsidieerde rechtsbijstand

6.1 Wanneer het inkomen van de cliënt ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt de cliënt (mogelijk) in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Wanneer de cliënt ervoor gekozen heeft van de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand geen gebruik te maken, zijn de voorgaande financiële voorwaarden van toepassing.

 

6.2 Wanneer Greven strafrecht advocatuur optreedt op basis van een toevoeging, wordt de eventueel aan de cliënt op te leggen eigen bijdrage in rekening gebracht. Voor wat betreft die declaratie zijn de voorgaande financiële voorwaarden van toepassing.

 

6.3 Wanneer de cliënt bij het tot stand komen van de overeenkomst tot dienstverlening niet in aanmerking kwam voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar wanneer de financiële situatie tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening zodanig is gewijzigd, dat de cliënt in beginsel wel voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, dan is de cliënt verplicht binnen 1 (één) maand nadat deze wijziging is ingetreden Greven strafrecht advocatuur van deze wijziging in zijn financiële situatie schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

6.4 Greven strafrecht advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele door de cliënt geleden of te lijden schade, indien deze voortvloeit uit het feit, dat de cliënt de in artikel 6.3 vermelde informatieverplichting jegens Greven strafrecht advocatuur niet, niet geheel dan wel niet deugdelijk nakomt.

 

6.5 Of de cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst aan het (verzamel)jaarinkomen en -vermogen van de cliënt van twee jaar geleden. In geval van toewijzing van de aanvraag zal de Raad voor Rechtsbijstand over twee jaar nogmaals toetsen of de cliënt daadwerkelijk voor een toevoeging in aanmerking kwam op basis van het huidige (verzamel)inkomen en -vermogen (hercontrole). Mocht dan blijken dat er onterecht een toevoeging aan de cliënt is verleend, dan zullen de gemaakte advocaatkosten op de cliënt verhaald worden door de Raad voor Rechtsbijstand.

 

6.6 Voor nadere informatie over gefinancierde rechtsbijstand, wordt verwezen naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Artikel 7 – Gedetineerde cliënten

7.1 In de zaak waarvoor de cliënt gedetineerd is of is geweest, komt de cliënt in beginsel in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt kan er echter voor kiezen van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zodat de voorgaande financiële voorwaarden van toepassing zijn.

 

7.2 Wanneer sprake is van een last tot toevoeging afkomstig van een rechter of op aanwijzing van het openbaar ministerie en de cliënt om die reden in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en daar ook voor gekozen heeft, geldt het volgende. Wanneer de cliënt door de rechter onherroepelijk wordt veroordeeld zal de Raad voor Rechtsbijstand het inkomen van de cliënt toetsen. Het peiljaar dat voor deze toetsing door de Raad voor Rechtsbijstand wordt gehanteerd is twee jaar vóór het moment waarop de Raad voor Rechtsbijstand de last tot toevoeging heeft geregistreerd. Is het inkomen en/of vermogen van de cliënt hoger dan toegestaan op grond van de Wet op de Rechtsbijstand, dan zal de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van de cliënt terugvorderen op basis van art. 43 lid 3 Wet op de Rechtsbijstand. De cliënt dient dan derhalve de kosten van de advocaat zelf terug te betalen aan de Raad voor Rechtsbijstand. Bij aanvang van elke strafzaak zal Greven strafrecht advocatuur de cliënt middels een opdrachtbevestiging hiervan op de hoogte stellen.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid, verzekeringen en verval van claim

8.1 De aansprakelijkheid van Greven strafrecht advocatuur jegens de cliënt en derden, voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met (de uitvoering van) de opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Greven strafrecht advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat Greven strafrecht advocatuur in verband met die verzekering draagt.

 

8.2 Indien door of in verband met (de uitvoering van) de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Greven strafrecht advocatuur aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, waarop de door Greven strafrecht advocatuur afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, te vermeerderen het bedrag van het eigen risico, dat Greven strafrecht advocatuur in verband met die AVB draagt.

 

8.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in de artikelen 8.1 en 8.2 bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Greven strafrecht advocatuur in betalende zaken steeds beperkt tot het voor de desbetreffende opdracht aan de cliënt in rekening gebrachte honorarium (inclusief btw), met een maximum van EUR 15.000. In toevoegingszaken is de aansprakelijkheid van Greven strafrecht advocatuur steeds beperkt tot EUR 15.000.

 

8.4 Een afschrift van de in de artikelen 8.1 en 8.2 bedoelde verzekeringspolissen met voorwaarden liggen ter inzage op het secretariaat van Greven strafrecht advocatuur.

 

8.5 Hoewel Greven strafrecht advocatuur bij de selectie en de inschakeling van de hulppersoon de zorg van een goed opdrachtnemer in acht neemt, is zij niet aansprakelijk voor zijn fouten of tekortkomingen.

 

8.6 Hoewel Greven strafrecht advocatuur de uiterste zorg nastreeft bij de samenstelling, het onderhoud en het gebruik van haar elektronische communicatiemiddelen, is zij niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 

- de (onverhoopte) verzending van virussen;

 

- de (onverhoopte) verzending en/of de (onverhoopte) weergave van content met andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie;

 

- het niet, niet volledig, niet tijdig of beschadigd verzenden dan wel ontvangen van informatie, berichten en/of bestanden;

 

- het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, spamfilters, gegevensbestanden, registers en/of andere zaken, geen uitgezonderd.

 

8.7 Indien mocht blijken dat de in de artikelen 8.5 en 8.6 beschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid in rechte geen stand houden, dan geldt in elk geval de aansprakelijkheidsbeperking verwoord in artikel 8.3.

 

8.8 Naast Greven strafrecht advocatuur kan ook de hulppersoon een beroep doen op deze algemene voorwaarden en de daarin vervatte aansprakelijkheidsbeperkingen. Hetzelfde geldt voor elke oud-partner en elke oud-medewerker van Greven strafrecht advocatuur (met inbegrip van diens erfgenamen), die aansprakelijk wordt gesteld of gehouden nadat hij het kantoor van Greven strafrecht advocatuur heeft verlaten. Dit artikel 7 dient te worden beschouwd als derdenbeding in de zin van de artikelen 6:253 tot en met 6:256 Burgerlijk Wetboek.

 

8.9 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt elke schadevergoedingsvordering/claim van de cliënt jegens Greven strafrecht advocatuur, door verloop van twaalf (12) maanden na de dag volgend op die waarop de cliënt met de schade en met Greven strafrecht advocatuur als de daarvoor mogelijkerwijs aansprakelijke partij bekend is geworden, tenzij die vordering/claim op basis van het toepasselijk recht (al) eerder vervalt of verjaart.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen

9.1 De rechtsverhouding tussen partijen wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

9.2 Greven strafrecht advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

 

9.3 Geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van de (overeenkomst van) opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie worden beslecht overeenkomstig de interne kantoorklachtenregeling van Greven strafrecht advocatuur (hierna: de “Klachtenregeling”), die op elke opdracht van toepassing is.

 

9.4 De Klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Greven strafrecht advocatuur (www.grevenstrafrecht.nl/klachtenregeling). Op eerste verzoek verstrekt Greven strafrecht advocatuur de cliënt de papieren en/of digitale versie van de Klachtenregeling.

 

9.5 Indien de klacht na behandeling overeenkomstig de Klachtenregeling niet is opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de “Geschillencommissie”, www.degeschillencommissie.nl) conform bepaalde in het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het “Reglement”). Is de cliënt een consument (lees: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), dan beslist de Geschillencommissie in beginsel bij wege van bindend advies. Bij zakelijke cliënten voorziet het Reglement in arbitrage. (Ook) Greven strafrecht advocatuur kan bij de Geschillencommissie een geschil aanhangig maken teneinde een openstaande declaratie te incasseren. In dat geval beslist de Geschillencommissie alleen bij wege van bindend advies, indien de cliënt het nog openstaande declaratiebedrag bij de Geschillencommissie deponeert. Laat de cliënt dat na, dan wordt het (incasso)geschil door arbitrage beslecht. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk. Wel kan elk van partijen – op de in het Reglement beschreven wijze en gronden – de gewone rechter verzoeken het bindend advies te vernietigen.

 

9.6 Alle overige geschillen tussen partijen worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.