Privacy- en cookieverklaring Greven strafrecht advocatuur

Greven strafrecht advocatuur, gevestigd en kantoor houdende te Hengelo (Ov.) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73144649, respecteert de privacy van haar cliënten, opdrachtgevers, relaties en de bezoekers van haar website (hierna gezamenlijk aan te duiden als: ‘u’). In deze privacy- en cookieverklaring wordt uitgelegd uit hoe en waarom persoonsgegevens verwerkt worden en hoe Greven strafrecht advocatuur met cookies omgaat.

 

1. Toepasselijkheid

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van de door u aan Greven strafrecht advocatuur verstrekte persoonlijke informatie (persoonsgegevens) en data verkregen door uw gebruik van de diensten van Greven strafrecht advocatuur dan wel door uw bezoek aan en gebruik van de website www.grevenstrafrecht.nl (hierna: ‘de website’).

 

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijke persoon direct of indirect kan identificeren. Denk daarbij aan uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook aan uw geboortedatum, IP-adres of bankrekeningnummer.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Greven strafrecht advocatuur?

Greven strafrecht advocatuur verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf (hebt) verstrekt. Bijvoorbeeld doordat u een van de diensten van Greven strafrecht advocatuur afneemt of op enigerlei wijze met Greven strafrecht advocatuur in contact treedt.

 

4. Waarom verwerkt Greven strafrecht advocatuur persoonsgegevens (doeleinden)?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 

a. aan wettelijke verplichtingen te voldoen;

b. diensten te verlenen, te optimaliseren en te factureren;

c. de website te onderhouden en te optimaliseren; en

d. met u te communiceren. Zowel tijdens (de uitvoering van) de dienstverlening als wanneer u – al dan niet via de website – informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert of anderszins contact met Greven strafrecht advocatuur opneemt.

 

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor Greven strafrecht advocatuur die heeft verkregen.

 

5. Hoe lang bewaart Greven strafrecht advocatuur persoonsgegevens?

Tenzij de wet anders voorschrijft, worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 

6. De veiligheid van uw persoonsgegevens

Greven strafrecht advocatuur heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en van de in artikel 7 bedoelde derde wordt verwacht dat hij hetzelfde doet.

 

7. Uw persoonsgegevens en derde partijen

Greven strafrecht advocatuur verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Uw persoonsgegevens worden alleen aan een derde verstrekt als u daarvoor toestemming geeft, als dat noodzakelijk is voor (de uitvoering van) de dienstverlening of als er wettelijke gronden zijn om dat te doen. Indien Greven strafrecht advocatuur bij (de uitvoering van) de dienstverlening een derde inschakelt, ontvangt hij uitsluitend die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden dan wel de levering van zijn diensten. Greven strafrecht advocatuur verlangt van deze derde dat hij uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelt en – in voorkomende gevallen – alleen voor Greven strafrecht advocatuur verwerkt.

 

8. Websitebezoek en cookiegebruik

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan www.grevenstrafrecht.nl worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden, om de website goed te laten werken, om communicatie over het internet uit te voeren of om een gevraagde dienst te leveren.

 

Naast functionele cookies past Greven strafrecht advocatuur Google Analytics toe om het gebruik van de website te monitoren en daar inzicht in te verkrijgen. Google Analytics gebruikt cookies om gegevens over uw bezoek aan de website bij te houden en verwerkt aldus verzamelde persoonsgegevens (een deel van uw IP-adres). U herkent een Google Analytics-cookie aan de naam die begint met ‘__utm’. De bewaartermijn van deze cookies is overeenkomstig geldende wet- en regelgeving.

 

Meer informatie over Google Analytics.

 

Wilt u niet dat Google Analytics wordt gebruikt? Download en installeer dan de Google Analytics Opt-out Browser add-on via deze link.

 

Greven strafrecht advocatuur maakt u erop attent dat de website wellicht niet (geheel) naar behoren functioneert en sommige functionaliteiten wellicht niet (probleemloos) werken, wanneer u cookies (volledig) weigert. In dat geval dient u – telkens wanneer u de website bezoekt – informatie opnieuw in- of aan te vullen of voorkeuren opnieuw in te stellen.

 

Meer informatie over het intrekken of aanpassen van uw toestemming, activering, de-activering en verwijdering van cookies vindt u in de helpfunctionaliteit van uw webbrowser.

 

9. Links naar andere websites

De website van Greven strafrecht advocatuur bevat links naar andere websites. Greven strafrecht advocatuur is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze andere(n) omgaan met privacy en/of cookies. U wordt geadviseerd steeds het privacy- en/of cookie beleid van deze andere(n) te raadplegen, omdat dit voorwaarden kan bevatten die op u van toepassing zijn.

 

10. Uw privacyrechten

U hebt recht in te zien welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ook kunt u Greven strafrecht advocatuur verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen, te verstrekken of over te (laten) dragen aan een derde en om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens met uw specifieke situatie verband houdende redenen.

 

Greven strafrecht advocatuur zal zo snel mogelijk – in beginsel binnen een maand na de ontvangstdatum – aan uw verzoek of bezwaar tegemoet komen of u gemotiveerd berichten waarom dat (nog) niet gebeurt.

 

U kunt uw verzoek of bezwaar zenden aan info@grevenstrafrecht.nl of gebruik maken van de in artikel 13 genoemde contactgegevens.

 

11. Klachten

Vindt u dat Greven strafrecht advocatuur uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt of onvoldoende gehoor geeft aan uw verzoek of bezwaar? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

12. Wijziging privacy- en cookieverklaring

Omdat de dienstverlening en website van Greven strafrecht advocatuur, maar ook de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd worden aangepast, wordt het recht voorbehouden deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling deze privacy- en cookieverklaring met enige regelmaat te raadplegen. De actuele versie ervan vindt u altijd op de website.

 

13. Vragen en contactgegevens

Hebt u vragen over deze privacy- en cookieverklaring of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op.